SIKÇA SORULAN SORULARMaddemi piyasaya arz etmeyip, kendi imalatımda kullanacaksam sınıflandırma yapmalı mıyım?

Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmeliğin (SEA Yönetmeliği) Madde-2’si kapsamında olup ek-8’deki koşulları sağlayan maddeler piyasaya arz edilmese dahi sınıflandırılması yapılmalıdır.


Kendi imalatım için madde üretiyorum ve piyasaya arz etmiyorum, bu maddenin sınıflandırma etiketleme bildirimini yapmalı mıyım?

Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmeliğin (SEA Yönetmeliği) Madde -41’ine göre, sadece piyasaya arz edilen ve zararlı olan maddelerin sınıflandırma etiketleme bildirimi miktarına bakılmaksızın yapılmalıdır.


Yılda 1 kg ürettiğim ve piyasaya arz ettiğim zararlı maddenin sınıflandırma etiketleme bildirimini yapmalı mıyım?

Madde miktarına bakılmaksızın, Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmeliğin (SEA Yönetmeliği) Madde-41’i dahilindeki piyasaya arz edilen zararlı maddelerin bildiriminin yapılması gerekir.


Salınım yapmayan yılda 1 ton veya üzerinde kanserojen bir maddeyi eşya içinde piyasaya arz ediyorum, sınıflandırma etiketleme bildirimi yapmak zorunda mıyım?

Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmeliğin (SEA Yönetmeliği) Madde-41 ine göre sınıflandırma etiketleme bildirimi yapma zorunluluğu yoktur..


Sınıflandırma ve Etiketleme bildirimi yaparken, karışım üretimi ve/veya ithalatı yapıldığında bileşenlerin bilgileri “madde girişi” olarak mı girilecek, yoksa karışım bileşenlere ayrılıp madde bazında tek tek mi girilecek?

Sınıflandırma ve etiketleme bildirimi (SE bildirimi) madde bazında yapılmalıdır. Dolayısıyla, karışım söz konusu olduğunda, içeriğindeki zararlı maddelerin SE bildirimi yapılacaktır.

1 Haziran 2014 tarihi itibari ile sadece zararlı olarak sınıflandırılan maddelerin bildirimini mi yapıyoruz? Zararlı olarak sınıflandırılmayan maddeler bildirime tabii değil mi?

1 Haziran 2014 itibari ile sadece zararlı olarak sınıflandırılan maddelerin bildirimi yapılacaktır. Zararlı olarak sınıflandırılmayan maddelerin bildiriminin yapılması söz konusu değildir.

1 Haziran 2014 tarihi öncesinde üretilen/ithal edilen maddeler bildirime tabi mi?

1 Haziran 2014 tarihi öncesinde üretilen/ithal edilen maddeler, 1 Haziran 2014 veya sonrasında da üretimi veya ithalatı devam etmişse/ediyorsa, bildirime tabidir.


Polimerler, SEA Yönetmeliği kapsamında mı?

Evet


Güvenlik Bilgi Formları hangi yönetmeliğe göre hazırlanacak? GBF yönetmeliği, 11/12/2013 tarihinde yayımlanan Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik (SEA Yönetmeliği) ile uyumlu hale getirilecek mi?

Güvenlik bilgi formları, 26/12/2008 tarihli ve 27092 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik’e göre hazırlanmalıdır. Diğer taraftan, mevcuttaki bu yönetmeliği SEA Yönetmeliğe uyumlu hale getirilmesi için çalışmalarımız devam etmektedir.


Zararlı maddelerin, Kimyasal Kayıt Sistemi (KKS) üzerinden yapılması gereken sınıflandırma ve etiketleme bildirimleri ücrete tabii mi?

Hayır. Sınıflandırma ve etiketleme bildirimi ücretsizdir.


Zararlı olarak sınıflandırılan madde ve/ya karışımların etiketleri Türkçe olmak zorunda mıdır? İthal edilen maddeler için de etiket Türkçe olmalı mıdır?

Evet.Türkiye’de imal/ithal edilen zararlı madde ve karışımların etiketleri Türkçe hazırlanır. Bununla birlikte, tedarikçiler, kullanılan tüm dillerde aynı detayların yer alması kaydıyla, etiketlerinde Türkçenin yanında farklı diller de kullanabilir.


Yurtdışında yerleşik Türkiye’ye ürün gönderen bir firma bildirim için nasıl bir yol izlemeli?

Kendi halinde veya karışım içinde maddelerin ithal edilmesi durumunda bildirim yükümlülüğü ithalatçınındır. Bu yükümlülük, ticari sır gerekçesiyle, yurtdışında yerleşik gerçek veya tüzel kişilerin bir akitle belirlediği Türkiye’de yerleşik temsilcileri aracılığı ile de yerine getirebilir.


Biyosidal ürün yönetmeliği kapsamında olmayan, ancak biyosidal aktif madde içeren bir ürün (karışım) etiketinde, aktif madde adı ve miktarının belirtilmesi gerekir mi?

Karışım içinde bulunan ve karışımın akut toksisite, deri aşınması veya ciddi göz hasarı, eşey hücre mutajenitesi, kanserojen, üreme sistemine toksik, solunum veya deri hassasiyeti, belirli hedef organ toksisitesi veya solunum için zararlı olarak sınıflandırılmasına katkıda bulunan tüm maddelerin kimlikleri etiket üzerinde yer almalıdır. Bu durumda, karışımın zararlı olarak sınıflandırılmasında ve ilgili zararlılık ifadelerinin seçiminde etkili olan ve insan sağlığına yönelik önemli zararlara neden olan maddelerden en fazla dört maddenin adının yazılması yeterlidir; gerekirse dörtten fazla kimyasal ad kullanılabilir. Miktarının da belirtilmesi gerekmektedir.


Sınıflandırma ve etiketleme bildirimi ne zaman yapılmalıdır?

1 Haziran 2015 tarihinden itibaren, maddeler ve karışımın zararlı olarak sınıflandırılmasına neden olan maddelerin piyasaya arz edilmelerini takip eden 1 ay içerisinde bildirimde bulunulur. Ancak,1/6/2015 tarihinden önce piyasaya arz edilen maddeler için, 41 inci madde hükümlerine göre 1/6/2014 ile 1/6/2015 tarihleri arasında bildirimde bulunulur.


Kimyasal Değerlendirme Uzmanı eğitimler ve sınavlar hangi şehirlerde olacak?

Kimyasal Değerlendirme Uzmanı eğitimleri eğitim kuruluşları, sınavları ise belgelendirme kuruluşları tarafından kendilerinin belirlediği şehirlerde düzenlenecektir.


Kimyasal Değerlendirme Uzmanı (KDU) olarak kendi firmamın kimyasalını gizli kaydetmek istediğimde nasıl bir yol izleyeceğim?

Bir maddenin kaydının firma adı gözükmeden Kimyasal Kayıt Sistemine kaydının yapılması isteniyorsa, firma üçüncü taraf temsilci atayarak, kayıtlarını bu temsilci tarafından gerçekleştirilebilir.


İlk kayıt dosyasını en erken hangi tarihte verebileceğiz?

Kayıt dosyaları, 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren Bakanlığa sunulabilir.


İngilizce Kimyasal Güvenlik Raporu kabul olacak mı?

Hayır, Kimyasal Güvenlik Raporu Türkçe dilinde hazırlanmalıdır.


Kumaş üreticisi firmayız, KKDİK kapsamında mıyız?

KKDİK kapsamında olan maddeleri (bkz. Madde 2) yılda bir ton ve üzeri imal ya da ithal ediyorsanız, KKDİK kapsamındasınız.


AB’de yaşayan ve AB vatandaşı olan Türkçe 64 saatlik eğitimi alan bir kişi Kimyasal Değerlendirme Uzmanı olabilir mi?

KKDİK Yönetmeliğinde, AB’de yaşayan ve AB vatandaşı olan Türkçe 64 saatlik eğitimi alan bir kişi Kimyasal Değerlendirme Uzmanı olmasına engel teşkil edecek bir hüküm bulunmamaktadır. KDU tarafından KKDİK Yönetmeliği kapsamında yapılacak her türlü iş ve işlemden, Yönetmelik kapsamında yükümlülük sahibi olan firma sorumludur.


Yönetmeliğin Ek-5’i kapsamında kayıt muafiyeti olan bir madde/karışım için bildirim yükümlülüğü veya kapsam dışı kalındığına dair bir yazı almaya gerek var mı?

Yönetmeliğin Ek-5’i kapsamında kayıt muafiyeti olan bir madde/karışım için bildirim yükümlülüğü veya kapsam dışı kalındığına dair bir yazı almaya gerek yoktur


Yönetmeliğin İngilizcesi var mı?

KKDİK Yönetmeliği’nin İngilizcesi Bakanlığımız www.kimyasallar.csb.gov.tr adresindeki yardım masasında yer almaktadır.


Kimyasal Değerlendirme Uzmanı (KDU) şirkette çalışan biri mi olmak zorunda, danışmanlık alınabilir mi?

KDU, yükümlülüğü olan firmadan olabileceği gibi dışarıdan danışman olarak da çalıştırılabilir.


Ön-MBDF ücretsiz mi?

KKDİK Yönetmeliği kapsamında ön-MBDF ücretsizdir.


SEA kapsamında yapılan ön-MBDF bildirimleri KKDİK kapsamında ön-MBDF yapılmış sayılacak mı? Eğer sayılacak ise bu durum gereğinden fazla ön-MBDF üyesine neden olacak. SEA bildirimleri tonaj sınırı olmaksızın yapılmıştı.

SEA kapsamında yapılan ön-MBDF bildirimleri KKDİK kapsamında ön-MBDF yapılmış sayılacaktır. MBDF’lerde yapılacak ilk görüşme sonucunda, tonaja ilişkin yükümlülükler konusunda firmalar bilgi alışverişinde bulunabilirler.


Polimer üreten firmayız, kayıttan muaf mıyız?

Polimerlere KKDİK Yönetmeliğin ikinci ve altıncı Kısım hükümleri uygulanmaz. Polimerleri oluşturan ve yılda 1 ton ve üzeri imal veya ithal edilen ve monomer, yardımcı kimyasal ya da katkı maddeleri için firmanın kayıt yükümlülüğü vardır.


Aynı maddenin ortak kaydında tüm hacim aralıklarına sahip ortakların tamamı birlikte kayıt yapmak istediğinde, MBDF işleyişi ve ücret paylaşımı nasıl düzenlenecek?

Bakanlık MBDF oluşturulması için Kimyasal Kayıt Sisteminde özel bir bölüm geliştirilmiş olup, MBDF’lerin kurulması ve işleyişi konusunda herhangi bir müdahalede bulunmayacaktır. MBDF içindekiler, KKDİK kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirme konusunda kendi düzenlemelerini uygun gördükleri biçimde başlatmakta serbesttir. Bununla birlikte kayıt ettirenlere kolaylık sağlanması amacıyla Veri Paylaşım Rehberi hazırlanmış olup, bu rehbere Kimyasallar Yardım Masasının web sitesindeki Rehberler bölümünden erişilebilir. Veri paylaşımı beraberinde maliyetleri de getirdiği için, veri paylaşımı süreci içinde maliyetin paylaşılması da öngörülmektedir. KKDİK Yönetmeliği doğrultusunda gerekli görüldüğü biçimde, veri paylaşımının tarafları “adil, şeffaf ve ayrım gözetmeyen bir şekilde veri paylaşımın maliyetlerinin belirlenmesi için ellerinden gelen tüm çabayı sarf etmelidir” (Madde 24(3) ve 26.1). MBDF süreçleri ve maliyet paylaşımına ilişkin detaylı bilgi Kimyasallar Yardım Masasında yer alan Veri Paylaşımı Rehberinde bulunmaktadır.


Sertifikalı GBF hazırlayıcısıyım. Yeni yönetmelikle (KKDİK Yönetmeliği) birlikte bu yetkim ortadan kalkacak mı? Kimyasal Değerlendirme Uzmanı (KDU) eğitimi alıp GBF formlarını KDU sertifikası ile mi hazırlamam gerekecek? GBF hazırlama sertifikam ne zamana kadar geçerli olacak?

Hayır. 31/12/2023 tarihine kadar güvenlik bilgi formları Zararlı Maddelerin ve Karışımların Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmeliğe göre hazırlanabilir (KKDİK Geçici Madde 2). 31/12/2023 tarihine kadar GBFleri KDU sertifikası ile hazırlamanız gerekmez (istenirse KDU sertifikası ile de hazırlanabilir) GBF sertifikası, sertifikanızı aldığınız tarihten itibaren üç yıl geçerlidir. Sertifikanız 31/12/2023’ten sonra bitiyorsa, sertifika 31/12/2023’e kadar geçerli olacaktır. O tarihten itibaren güvenlik bilgi formları KDU belgesini almış kişilerce hazırlanmalıdır.


REACH Tüzüğüne giren monomerleri başka firmalardan alıp, kendi firmamızda hammadde olarak kullanıyoruz ve kendi ürünlerimizi üretiyoruz. Bu durumda da KKDİK’e kayıt yaptırmamız gerekli mi?

Eğer monomerleri Türkiye’deki firmalardan alıyorsanız, kayıt sizin yükümlülüğünüz değildir. Eğer monomerleri kendiniz ithal ediyorsanız, KKDİK kapsamında kayıt yaptırmanız gereklidir.


Kayıt Rehberinde bildirim yapılacak maddeler için “ithal edilmiş ve ithal edilmesi planlananlar” diye bahsedilmiş. Bu durumda bugüne kadar ithal ettiğimiz tüm ürünleri madde bazında kayıt ettirecek miyiz?

Bugüne kadar ithal ettiğiniz tüm ürünleri madde bazında kayıt ettirilmesi gerekmemektedir. Kayıtta dikkat edilmesi gereken üç yıllık süre, kayıt yaptırdığınız tarihten önceki 3 yıldır. Örneğin, 2022 yılında kayıt yaptıracaksanız, önceki üç yılın, yani 2021, 2020, 2019 yıllarına ait yıllık miktarı dikkate almalısınız. 2023 yılından sonra ise, henüz ithal veya imal etmeden önce kayıt yaptırmalısınız. Bunun içinde bir yıl içinde (üç yıl değil) imal veya ithal edeceğiniz miktarı belirleyip, kaydı buna göre yapmalısınız.


Firma serbest bölgede bulunuyorsa ve serbest bölgede Ar-Ge çalışmaları yapıyorsa bildirim yapma zorunluluğu var mıdır?

Evet. Serbest bölgede bulunsun veya bulunmasın, imalatçı, ithalatçı veya eşya üreticisi tarafından ya da bunların listelenmiş müşterileri ile işbirliği içinde ürün ve süreç odaklı araştırma ve geliştirme amacıyla sınırlı bir miktarda imal edilmiş ya da ithal edilmiş olan bir madde için 6 ncı, 7 nci, 8 inci, 17 nci, 18 inci ve 21 inci madde hükümleri 5 yıl süreyle uygulanmaz(yani kayıt hükümleri uygulanmaz). Bunun yerine imalatçı, ithalatçı ya da eşya üreticisi Bakanlığa bildirimde bulunur.


Yılda 1 ton ve üzeri miktarda üretilen hangi kimyasalların bildirimi yapılacak? Bildirime tabi kimyasallar Ek-14’te mi yer alıyor?

KKDİK Yönetmeliğinin 8 inci Maddesine göre EK-14’e eklenmeye aday maddeleri içeren eşyanın üreticisi veya ithalatçısı, aşağıdaki koşulların her ikisinin de geçerli olması durumunda, Bakanlığın internet sayfasında yer alan Kimyasal Kayıt Sistemi aracılığıyla Bakanlığa bildirimde bulunur: a) Eşyanın içindeki madde miktarının üretici ya da ithalatçı başına yıllık toplam olarak bir tondan fazla olması, b) Eşyanın içindeki madde konsantrasyonunun ağırlıkça %0,1 den büyük olması.


Avrupa’daki (REACH kapsamında yapılan) bildirimlerde sunulan kayıt dosyalarındaki bilgileri kullanma imkanımız/iznimiz olacak mı? Bakanlık’ın bu konuda ECHA ile bir anlaşması söz konusu mu?

REACH kapsamında yapılan kayıt dosyalarındaki bilgilerin kullanılması veya kullanılmaması yönünde Bakanlığımızca herhangi bir izin veya kısıtlama getirilmemiştir. Bakanlığımız ile ECHA arasında bu konuda herhangi bir anlaşma bulunmamaktadır.


Tek temsilci ve 3. Taraf temsilci arasındaki fark nedir?

Üçüncü Taraf Temsilci, Türkiye’deki bir imalatçının, ithalatçının veya ilgili durumlarda alt kullanıcının verilerin ortak sunulması ve test maliyetlerinin paylaşılması konusundaki Yönetmelik yükümlülüklerini yerine getirmek için atadığı Türkiye’de yerleşik gerçek veya tüzel kişidir. Tek Temsilci ise, Türkiye dışında bir maddeyi imal eden, bir karışım hazırlayan ya da eşyayı üreten gerçek ya da tüzel kişinin, karşılıklı anlaşmaya vararak KKDİK kapsamındaki ithalatçı yükümlülüklerini yerine getirmek üzere atadığı Türkiye içindeki yerleşik gerçek veya tüzel bir kişidir. Bunlarla ilgili daha detaylı bilgi için KKDİK Yönetmeliğinin 5 inci ve 9 uncu Maddelerinin incelenmesi tavsiye edilir.


KKDİK Sektör Rehber Dokümanları olacak mı?

KKDİK le ilgili genel olarak hazırlanmış rehberler Kimyasallar Yardım Masasında mevcuttur.


KKDİK Ek-14 ne zaman yayımlanacak?

Ek-14 ile ilgili hükümler 31/12/2023 tarihinde yürürlüğe girecektir. Bu sebeple, ek-14 31/12/2023 tarihinden sonra yayımlanacaktır.